فرم دوم: ارتباط با مشتریان

    ♦ فرض کنید مشتریان یا کارفرماهای زیر به شما مراجعه کرده اند صدای خود را ضبط کرده و در چند ثانیه به آن ها پاسخ دهید: